Mijn taken als commissaris van de Koning 

De voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Zeist biedt mij de profielschets voor de nieuwe burgemeester aan

Rijkstaken


Als Rijksorgaan heb ik een aantal taken en bevoegdheden waarover ik verantwoording afleg aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het betreft de volgende Rijkstaken:

 • adviseren bij (her)benoemingen en ontslag van burgemeesters;

 • benoemen van waarnemend burgemeesters;

 • adviseren en bemiddelen bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen binnen een gemeente;

 • adviseren en bemiddelen als de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding is;

 • regelmatig bezoeken van gemeenten;

 • gevraagd en ongevraagd adviseren van de regering;

 • adviseren aan het Kapittel voor de Civiele Orden over Koninklijke onderscheidingen;

 • adviseren aan Zijne Majesteit de Koning over predicaten en Koninklijke Erepenningen;

 • begeleiden van de leden van het Koninklijk Huis wanneer zij een werkbezoek aan de provincie brengen;

 • bevorderen van de samenwerking tussen de provincieambtenaren onderling en tussen hen en de besturen van de provincie, waterschappen en gemeenten. In geval van (dreigende) crisis, indien nodig, aanwijzingen geven over die samenwerking;

 • toezien op de bestuurlijke samenwerking in de crisisbeheersing. Tijdens een crisis, indien nodig, aanwijzingen geven over de samenwerking binnen een regionaal beleidsteam en aan de voorzitter van de veiligheidsregio over het te voeren beleid;

 • toezien op een correcte afhandeling van klachten.

Provincietaken

Als commissaris van de Koning ben ik voorzitter van zowel de volksvertegen-woordiging – Provinciale Staten – als van het dagelijks bestuur van de provincie, het college van Gedeputeerde Staten. Ik zie erop toe dat het democratisch proces goed verloopt en de inwoners van de provincie Utrecht gehoord worden.
Als commissaris wil ik een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het openbaar bestuur, in het bijzonder dat van de provincie Utrecht én van de 26 Utrechtse gemeenten. Dit in de wetenschap dat het vertrouwen in de overheid onder druk staat. Ik zie het dan ook als mijn missie om vanuit mijn functie een bijdrage te leveren aan het herstel van dat vertrouwen. Dat doe ik onder meer door me in te spannen voor een goede samenwerking tussen organisatie, volksvertegen-woordiging en bestuur en door zichtbaar en aanspreekbaar te zijn in de samenleving.

De taken van de commissaris van de Koning zijn omschreven in de Provinciewet en de Ambtsinstructie van de commissaris van de Koning.

de Provinciewet

de Ambtsinstructie commissaris van de Koning

De voorzitter vertrouwenscom-missie van de gemeenteraad van Zeist biedt mij de profiel-schets voor de nieuwe burge-meester aan

Mijn taken als commissaris
van de Koning 

Rijkstaken

Als Rijksorgaan heb ik een aantal taken en bevoegdheden waarover ik verantwoording afleg aan de minister van Binnenlandse Zaken en Konin-krijksrelaties. Het betreft de volgende Rijkstaken:

 • adviseren bij (her)benoemingen en ontslag van burgemeesters;

 • benoemen van waarnemend burgemeesters;

 • adviseren en bemiddelen bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen binnen een gemeente;

 • adviseren en bemiddelen als de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding is;

 • regelmatig bezoeken van gemeenten;

 • gevraagd en ongevraagd adviseren van de regering;

 • adviseren aan het Kapittel voor de Civiele Orden over Koninklijke onderscheidingen;

 • adviseren aan Zijne Majesteit de Koning over predicaten en Koninklijke Erepenningen;

 • begeleiden van de leden van het Koninklijk Huis wanneer zij een werkbezoek aan de provincie brengen;

 • bevorderen van de samenwerking tussen de provincieambtenaren onderling en tussen hen en de besturen van de provincie, waterschappen en gemeenten. In geval van (dreigende) crisis, indien nodig, aanwijzingen geven over die samenwerking;

 • toezien op de bestuurlijke samenwerking in de crisisbeheersing. Tijdens een crisis, indien nodig, aanwijzingen geven over de samenwerking binnen een regionaal beleidsteam en aan de voorzitter van de veiligheidsregio over het te voeren beleid;

 • toezien op een correcte afhandeling van klachten.

De taken van de commissaris van de Koning zijn omschreven in de Provinciewet en de Ambtsinstructie van de commissaris van de Koning.

de Provinciewet

de Ambtsinstructie commissaris van de Koning

Als commissaris van de Koning ben ik voorzitter van zowel de volksvertegen-woordiging – Provinciale Staten – als van het dagelijks bestuur van de provincie, het college van Gedeputeerde Staten. Ik zie erop toe dat het democratisch proces goed verloopt en de inwoners van de provincie Utrecht gehoord worden.
Als commissaris wil ik een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het openbaar bestuur, in het bijzonder dat van de provincie Utrecht én van de 26 Utrechtse gemeenten. Dit in de wetenschap dat het vertrouwen in de overheid onder druk staat. Ik zie het dan ook als mijn missie om vanuit mijn functie een bijdrage te leveren aan het herstel van dat vertrouwen. Dat doe ik onder meer door me in te spannen voor een goede samenwerking tussen organisatie, volksvertegen-woordiging en bestuur en door zichtbaar en aanspreekbaar te zijn in de samenleving.

Provincietaken

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm