© 2022 | Provincie Utrecht

Het is toegestaan gebruik te maken van teksten en informatie uit de magazines duurzame zorg mits contact wordt opgenomen met energiewerkplaats@provincie-utrecht.nl en verwezen wordt naar de bron (inclusief hyperlink). Afbeeldingen mogen niet gebruikt worden.

Terug naar boven op pagina Terug naar homepage Terug naar homepage

“Bij zorginstellingen is veel kennis en ervaring aanwezig. Door het delen hiervan kom je sneller verder. Het Utrechtse netwerk in de zorg is goud waard.”


Opvallend hoog

Ook de aangescherpte doelstelling van 55% CO2-reductie komt volgens Van Engelen in de provincie Utrecht binnen bereik. “Naast de gestegen energieprijzen speelt het Rijk daarbij een belangrijke rol. Denk aan de nieuwe investeringssubsidieregeling Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed. Die biedt 30% subsidie op investeringen en dat zal maatregelen zeker versnellen.”


Investeringssubsidie

Daarnaast investeert het Rijk in een ontzorgingsprogramma. Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waaronder zorginstellingen kunnen voor energiebesparende maatregelen terecht bij het ontzorgingsprogramma voor advies en ondersteuning op maat. Daarvoor heeft de provincie duurzaamheidscoaches aangesteld. Die maken stappen inzichtelijk, leggen financieringsmogelijkheden voor en helpen bij het vinden van uitvoerende partijen.


Neem contact op voor meer informatie over advies en ondersteuning op maat.


Ontzorgingsprogramma

De aanpak van Provincie Utrecht om met afspraken verduurzaming te stimuleren werpt ook bij het vastgoed vruchten af, constateert Van Engelen. “Het percentage Utrechtse zorginstellingen met een CO2-routekaart is opvallend hoog. Dit bewijst dat verduurzaming structureel onderdeel is van hun bedrijfsvoering.”


Energieverbruik terugdringen

Uit de routekaarten blijkt dat de deelnemende Utrechtse zorginstellingen hun energiegebruik in 2030 substantieel terugdringen. “Het verwachte verbruik in dat jaar ligt met gemiddeld 6,4 kWh per m2 lager dan het landelijke energieverbruik van 7,2 kWh per m2. Ook groeit de duurzame opwek via PV-panelen bij de Utrechtse zorginstellingen harder dan de nationale trend. Dat zal zeker te maken hebben met de ondersteuning bij subsidieaanvragen die Provincie Utrecht mogelijk maakte. Dit had een belangrijke aanjaagfunctie,” aldus Van Engelen.


CO2-routekaart waardevolle leidraad

Utrechtse zorgsector op koers

Klimaatakkoord realistisch

De Utrechtse zorginstellingen liggen op koers bij de in het Klimaatakkoord afgesproken 49% CO2-reductie van het vastgoed. “Op basis van de routekaarten denken zij in 2030 uit te komen op 50% reductie, vergeleken met het meetjaar 2018. Landelijk wordt naar verwachting 48% reductie bereikt.”


70% Utrechtse deelnemers heeft routekaart

Basis voor het opstellen van een routekaart is het strategisch huisvestingsplan. “Voor duurzaam renoveren is immers de resterende gebruiksduur van gebouwen van belang. Volgende stap: per gebouw inzicht krijgen in de nuttige maatregelen met bijvoorbeeld de MPZ CO2- tool en deze verwerken in een meerjarenonderhoudsplan. Dit plan bevat de beoogde timing van maatregelen en de jaarlijkse investeringen voor beheer, onderhoud en verbeteringen.”


Huisvestingsplan als basis

Verplichte routekaart CO2-reductie

Milieuplatform Zorgsector ondersteunt al ruim 28 jaar bij verduurzaming. Met de Milieuthermometer Zorg biedt de vereniging voor en door zorginstellingen een impactvol verbeterinstrument. Onderdeel van de thermometer is de CO2-routekaart voor zorgvastgoed. “Uit het gebruik hiervan blijkt dat het stimuleren van verduurzaming door Provincie Utrecht werkt.”


“Van de 23 instellingen uit de langdurige zorg die met Provincie Utrecht samenwerken, heeft al 70% de afgeronde CO2-routekaart aangeleverd,” weet Van Engelen. Landelijk ligt dit percentage tot nu toe op 25%. “Het maken van een routekaart en het verkrijgen van draagvlak binnen de organisatie kost tijd en vereist bestuurlijke betrokkenheid. Utrechtse zorginstellingen hebben hier een duidelijke voorsprong.”


Op initiatief van zorginstellingen en in samenwerking met Stichting Milieukeur ontwikkelde Milieuplatform Zorgsector (MPZ) een Milieuthermometer Zorg. Hiermee verbeteren instellingen hun milieuzorg en milieuprestaties. Ook maken ze de uitkomst van duurzame inspanningen transparant voor stakeholders. De Milieuthermometer Zorg heeft drie niveaus: brons, zilver en goud.


“Verplicht onderdeel van de Milieuthermometer Zorg is sinds 2022 het opstellen van de CO2-routekaart voor zorgvastgoed,” zegt MPZ-directeur Adriaan van Engelen. “Met dit hulpmiddel geven zorginstellingen aan welke energiebesparende maatregelen zij nemen tot 2030, welke investeringen daarmee gemoeid zijn en hoeveel CO2-reductie dat oplevert. Ook bevat de routekaart een vooruitblik naar 2050. Dit alles conform het landelijke Klimaatakkoord waarin de brancheorganisaties afgesproken hebben dat alle zorginstellingen een routekaart aanleveren. Zo kan duidelijk worden of de in het Klimaatakkoord afgesproken 49% CO2-reductie in 2030 haalbaar is.”


Introtext - dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque auctor eros, eget cursus est. Duis pharetra vel orci varius pulvinar. 

Title of this page

Subtitle

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm