© 2022 | Provincie Utrecht

Het is toegestaan gebruik te maken van teksten en informatie uit de magazines duurzame zorg mits contact wordt opgenomen met energiewerkplaats@provincie-utrecht.nl en verwezen wordt naar de bron (inclusief hyperlink). Afbeeldingen mogen niet gebruikt worden.

Terug naar boven op pagina Terug naar homepage Terug naar homepage

Met veel kleine stappen heeft het Leger des Heils een grote afstand afgelegd. “Met de focus op duurzaamheid willen we waarde toevoegen, medewerkers aan ons binden en nieuwe medewerkers werven.”

Die focus is nauw verweven met de missie van het Leger des Heils. “Elke dag opnieuw zetten we ons in voor mensen die geen helper hebben. Daar hoort aandacht voor duurzaamheid ook bij. Want mensen staan niet los van hun leefomgeving.”


Focus op duurzaamheid blijft

Doel van Geertsema is om na ruim vier jaar het programma duurzaamheid langzaam maar zeker af te bouwen. “Dat lijkt negatief maar is het zeker niet; het laat juist zien hoe succesvol het programma is geweest. Er is intern echt een beweging op gang gekomen. In alle Leger des Heils-regio’s komen er duurzaamheidscoördinatoren die regionaal en lokaal aanjagers zijn van de verduurzaming van onze organisatie. Hiermee zorgen we voor borging. Het programma kan afgebouwd worden; de lijn pakt het op. De vraag is ook niet meer of we moeten investeren in duurzaamheid. Dat het belangrijk is, zie je overal terug. Ook in ons jaarverslag. In de investeringsbegroting zijn jaarlijks middelen gereserveerd om de CO2-footprint te verkleinen. Daarbij hebben we van alle projecten geleerd. Mijn belangrijkste les is dat verduurzaming tijd kost.”


Beweging op gang

“Je moet groot durven denken maar in kleine stappen de weg naar het doel bewandelen.”


Succesvol programma duurzaamheid bij Leger des Heils

Lokale initiatieven voeden beleid”

Van afval naar grondstof

Het inzamelen van koffiedik en snijresten was een initiatief van de locatie Domus Leidsche Maan. “Zij zijn als eerste gestart met het apart inzamelen van koffiedik en swill: etensresten en keukenafval. Dat gebeurt in samenwerking met De Clique. Dit Utrechtse bedrijf zamelt afval in met elektrische wagens en maakt er nieuwe producten van; compost maar ook brood, bitterballen en limonade. Ook Woonzorgcentrum Merenhoef is gestart met de inzameling van koffiedik en swill. We zijn nu stappen aan het zetten om meer locaties te laten aansluiten.”

Voor de centrale organisatie zijn deze lokale initiatieven belangrijk, benadrukt Geertsema. “Zij voeden het beleid.”


Lokale initiatieven waarderen

Het verminderen van afval en het stimuleren van hergebruik vindt de organisatie heel belangrijk, stelt Geertsema. “Ook hier zijn we stap voor stap en planmatig te werk gegaan. We hebben eerst onze afvalstromen in kaart gebracht, samen met afvalverwerker Renewi. Daarna hebben we ons een doel gesteld: op 133 locaties het restafval van 90% naar 60% terugbrengen. Met 67% afvalreductie zitten we prima op koers. En door het inzicht in de verschillende afvalstromen weten we aan welke knoppen we moeten draaien om de 60% te realiseren.”

Het stimuleren van hergebruik door het scheiden van reststromen was in het begin niet makkelijk. “De introductie van nieuwe afvalbakken en het gescheiden inzamelen van koffiedik en snijresten op hetzelfde moment was in het begin een beetje te veel van het goede.”


Groene stroom, Nederlandse wind

Krachtig instrument

Duurzaamheid is nauw verbonden met de missie van het Leger des Heils. Met veel kleine, goed onderbouwde stappen is de afgelopen jaren een grote afstand afgelegd. “Daarbij hebben we van alle projecten geleerd. Onder andere dat verduurzaming tijd kost.”


De centrale facilitaire organisatie VIF speelt bij het maken van beleid een belangrijke rol. “Bijvoorbeeld bij de investeringsbeslissingen voor ledverlichting, zonnepanelen en het stimuleren van duurzame mobiliteit.

Door het maken van beleid worden inspanningen zichtbaar en mobiliseren we de organisatie.”

Inmiddels zijn zo’n dertig locaties voorzien van zonnepanelen die samen goed zijn voor ruim 1 miljoen kWh elektriciteit, zo’n 7% van het jaarlijkse verbruik van het Leger des Heils. “Dit project zetten we de komende jaren door om CO2-reductie te realiseren. Sinds 2021 is alle stroom groen; 10% wordt opgewekt door Nederlandse wind. En op veertig grote locaties is de verlichting vervangen door energiezuinige led.”

Op het gebied van mobiliteit zet de organisatie ook stappen. “Voor privélease maken we gebruik van elektrische auto’s, grotere voertuigen van het Leger des Heils zelf zijn steeds vaker elektrisch. Verder beschikken parkeerplaatsen over laadpalen.”


Lourens Geertsema is per 1 oktober programmamanager duurzaamheid bij het Leger des Heils. “Mijn voorganger Gerard Woudenburg legde het fundament voor het programma duurzaamheid dat in 2018 is gestart. We zijn klein begonnen en hebben steeds meer stappen gezet, telkens met goed onderbouwde businesscases. Zo kregen we de organisatie mee. De pilot Milieuthermometer Zorg bij Woonzorgcentrum Merenhoef in Maarssen was ongelofelijk belangrijk. De aanjagende rol van Provincie Utrecht heeft ons daarbij goed geholpen.”


De Milieuthermometer Zorg bleek een krachtig instrument om te komen tot concrete acties. “Dat kunnen zowel eenvoudige maatregelen zijn zoals waterbesparende douchekoppen als complexere zaken; denk aan de CO2-routekaart.”

Uitdaging is om de aanpak van de Milieuthermometer Zorg in te bedden in beleidsprocessen en uit te rollen naar alle regio’s en de ruim zestig locaties van het Leger des Heils. “Onze regio Midden Nederland vervult daarbij een voorbeeldrol. Merenhoef is een pilot voor certificering volgens de Milieuthermometer. De audit voor het bronzen certificaat is achter de rug. Doel is om in 2023 voor alle grootverbruik-locaties van het Leger des Heils dit keurmerk te behalen.”


Introtext - dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque auctor eros, eget cursus est. Duis pharetra vel orci varius pulvinar. 

Title of this page

Subtitle

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm