Een interview met netwerkcoördinatoren Mariëlle Hoefsloot en Stephanie van Schaik over hoe het NOW verder gaat in 2022 en daarna.

vooruitBlik: buiten centraal

Continu op zoek naar balans

Het uitdagende aan dit werk is meteen ook wat het mooi maakt, besluiten Mariëlle en Stephanie samen. “Omgevingsgericht werken vraagt veel van de organisatie. We zijn continu op zoek naar de balans tussen het publieke belang en dat van de initiatiefnemers. We proberen als één overheid te werken in een speelveld vol lokale, regionale en landelijke belangen waarbij ook politiek en lobby een grote rol spelen. Daarbij willen we maatwerk leveren, integraal werken en tegelijkertijd snel en efficiënt zijn. Dit alles vraagt dat we ieders kracht in het netwerk optimaal bundelen. Onze rol is om scherp te maken wat dan die belangen, rollen en verantwoordelijkheden zijn en om ervoor te zorgen dat we het gesprek met elkaar voeren. Samenwerken, naar elkaar luisteren en van elkaar blijven leren is echt cruciaal. Het voeren van dat gezamenlijke gesprek, het creëren van een gezamenlijke taal en werken aan het algemene belang, dat is het allerleukste wat er is. Zo maken we het verschil voor onszelf, de burger en de maatschappij!”

Monitoring, evaluatie en leren door te doen
Proactieve en integrale aanpak
Eén overheid
Maatschappelijk initiatief meer en eerder centraal

Omgevingsgericht werken is een belangrijke stap om het vertrouwen in de overheid te verbeteren.”

- Mariëlle Hoefsloot

De vertaalslag maken tussen overheid, private partijen en de omgeving, dat vind ik het allerleukste wat er is.

- Stephanie van Schaik

Intern bewustzijn vergroten

“Daarnaast hechten we veel belang aan het interne bewustzijn rondom omgevingsgericht werken,” vult Stephanie aan. “Uiteindelijk willen we toe naar een situatie waarin de hele organisatie, zowel binnen als buiten, omgevingsgericht werken ademt. Dat kunnen we alleen voor elkaar krijgen door nu vanuit de praktijk te leren, stapje voor stapje de organisatie daarop in te richten en instrumenten te ontwikkelen die hierbij helpen. Uiteraard gebeurt dit in nauwe afstemming met al onze partners, intern en extern, publiek en privaat. Samen houden we elkaar scherp en kunnen we het omgevingsgerichte werken steeds verder professionaliseren.” 

“Zo organiseren we op 14 oktober 2022 de Dag van de Utrechtse Kwaliteiten, een tweejaarlijks evenement dat dit keer in het teken staat van de Utrechtse ondergrond als basis voor ontwikkelingen in onze provincie,” gaat Stephanie verder. “Ook nemen we ons Concern Management Team, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten verschillende keren mee op werkbezoek naar projecten waar we als NOW bij betrokken zijn. Daarnaast hopen we binnenkort een aantal concrete resultaten uit onze projecten te kunnen laten zien, waaronder een samenwerkingsovereenkomst voor de aanpak Utrecht-Oost - defensieterreinen, een afronding van de pilot vakantieparken en de verkenningsstudie voor de Harmelerwaard.”

Hoe gaat het NOW verder in 2022 en daarna?

Mariëlle Hoefsloot en Stephanie van Schaik, die het netwerk samen coördineren, kijken vol vertrouwen vooruit. Want hoewel er nog ontzettend veel te doen is, zijn er het afgelopen jaar heel wat stappen gezet die laten zien dat omgevingsgericht werken de toekomst heeft.

Informatievoorziening verbeteren

“Een belangrijke pijler waar we nu aan werken is het verbeteren van de informatievoorziening, vervolgt Mariëlle. “Omgevingsgericht werken is niet nieuw voor de buitenwerker, maar het speelveld wordt steeds complexer. Je moet overal rekening mee houden, ook met zaken waar je zelf niet voor bent opgeleid. Denk aan de energietransitie, de grote woningbouwopgave, de stikstofproblematiek, de kwetsbare natuur en de vaak tegenstrijdige belangen van betrokken overheden, inwoners, private partijen en landbouw. Daarom gaan we in 2022 werken aan een GIS-kaart en een tool waarmee buitenwerkers kunnen zien wie er nog meer actief is in hun werkgebied, zodat ze snel de juiste mensen kunnen vinden. Ook willen we op één plek inzichtelijk maken welke regels, beleid en ambities er lokaal gelden en gaan we werken aan meer en duidelijkere werkprocessen om de besluitvorming in projecten te versnellen.”

Met name de collega's die door de hele organisatie heen aan de opgaven buiten werken, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Versnelling Woningbouw, maar ook landbouw, natuur en mobiliteit, staan hiervoor aan de lat. Zij hebben elke dag met de omgeving te maken en leggen de verbinding tussen de opgaven en partijen. Vanuit het NOW willen we die ‘buitenwerkers’, zoals wij ze noemen, meer centraal stellen: wat hebben zij nodig om hun werk goed te doen en te acteren op de vragen die ze buiten ophalen?”

De ‘buitenwerker’ centraal

“We richten ons met het netwerk op vier belangrijke speerpunten,” voegt Mariëlle toe. “Dat zijn:

“Ongelofelijk om te bedenken dat we pas in 2021 begonnen zijn,” vertelt Stephanie enthousiast. “Vanuit onze functie hebben Mariëlle en ik, naast coördinerende taken, een inhoudelijke rol in alle projecten die het NOW begeleidt. Daarin zien we dat de behoefte aan omgevingsgericht werken enorm is. Waar we in 2021 rekening hielden met acht projecten om aan te werken, hebben we er begin 2022 al veertien op de lijst staan. En er kloppen er steeds meer aan. Dat laat zien dat de werkwijze die we hanteren toegevoegde waarde levert: samen in projecten aan de slag gaan en daaruit leren hoe je omgevingsgericht moet werken. Daar gaan we in 2022 mee door.”

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm