In dit hoofdstuk

Het NOW jaagt omgevingsgericht werken aan. Maar met welk doel? Hoe is het NOW georganiseerd? En op welke manier werkt het netwerk aan haar doelen?

Het netwerk omgevings-gericht werken
Klik op een speerpunt voor meer informatie
doel en speerpunten

Het Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW) startte op 1 januari 2021 en heeft als hoofddoel het aanjagen van omgevingsgericht werken. We definiëren omgevingsgericht werken aan de hand van vier speerpunten:

Bertus Cornelissen
Ruimtelijke Ordening
Michiel van Dongen 
Ruimtelijk Ontwerp
Diederik Theunissen
Omgevingsagenda Gemeenten

Robert van Duinkerken
Omgevingsagenda Gemeenten

Ewout Brouwer
Omgevingsagenda Gemeenten
Natalie Keulers
Anders werken onder
de Omgevingswet
Paul Roncken
Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
Meer weten over de experts van het NOW?
Klik op een portret hiernaast en ontdek hun vaardigheden, visie en hun verwachtingen voor 2022 en verder

Het NOW is een intern provinciaal netwerk van experts op het gebied van omgevingskwaliteit, gebiedsgericht werken, ruimtelijk ontwerp, innovatie en samenwerking. Het netwerk organiseert het overleg tussen de provinciale organisatie en de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) en fungeert als loket voor de uitgebrachte adviezen.

Bijdragen aan de Utrechtse kwaliteiten

Het Netwerk Omgevingsgericht Werken ondersteunt concrete gebieden en projecten bij de uitvoering van het provinciale omgevingsbeleid met procesbudget en de inzet van de verschillende expertises. Dat houdt onder andere in dat belanghebbenden en expertises, van binnen én buiten onze organisatie, bij elkaar worden gebracht. Zo kunnen zij gezamenlijk een passende strategie en aanpak bepalen. Het NOW heeft daarnaast een agenderende rol. De kansen en knelpunten, die het netwerk (bij de provinciale organisatie en daarbuiten) tegenkomt bij de uitvoering van het omgevings-beleid, brengt het onder de aandacht bij het management en het bestuur.

Met deze activiteiten en expertise draagt het netwerk bij aan de gewenste balans tussen maatschappelijke opgaven en Utrechtse kwaliteiten. En zo dus aan het werken in de geest van de Omgevingswet.

Organisatie now

3

2

1

Werkwijze en resultaten

Lees verder in deze terugblik op 2021


We sluiten de terugblik op 2021 af met een interview waarin de coördinatoren van het netwerk VOORUITBLIKKEN OP 2022 EN VERDER. Zij vertellen onder andere over de Dag van de Utrechtse Kwaliteiten die op 14 oktober 2022 plaatsvindt.

In het hoofdstuk over KNELPUNTEN EN KANSEN geven we een eerste overzicht van de knelpunten en kansen die we in 2021 bij de uitvoering van het omgevingsbeleid hebben gesignaleerd en geagendeerd. We lichten daarbij ook de activiteiten toe die we daarvoor hebben ondernomen, zoals het werkbezoek aan de Harmelerwaard met Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het Centraal Managementteam.

Grofweg 20% van de inzet (capaciteit en budget) van het NOW gaat naar het signaleren, agenderen en adresseren van knelpunten en kansen. Het gaat hierbij niet alleen om knelpunten en kansen die we, in de samenwerking met initiatiefnemers en andere overheden, signaleren in de uitvoering. Maar ook om wat we binnenshuis signaleren, zoals het spanningsveld tussen een sectorale indeling en een integrale benadering.

Het hoofdstuk PROJECTEN geven we een overzicht van de gebieden en projecten waar het NOW in 2021 aan werkte. Ongeveer 80% van de inzet (capaciteit en budget) van het NOW is gericht op de realisatie en uitvoer van het omgevingsbeleid. Omdat het om maatwerk gaat, is de inzet per project verschillend.

*   Omdat het meebouwen aan instrumenten eind 2021 vorm heeft gekregen, komt dit in deze   terugblik op 2021 niet aan de orde.  

In de praktijk hebben we ons gerealiseerd dat er, om bovenstaande twee punten goed uit te voeren, een derde activiteit nodig is:

Bestuurlijke opdracht

In de bestuurlijke opdracht voor het NOW zijn twee soorten activiteiten voor het netwerk benoemd:

  • Meebouwen aan instrumenten voor de organisatie die ons beter 
    in staat stellen om omgevingsgericht te werken*  • Werken aan gebieden en projecten die voorbeelden zijn van slimmer combineren en concentreren van provinciale opgaven.
  • Signaleren, agenderen en adresseren van knelpunten in de uitvoering van het omgevingsbeleid.

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm