Tot besluit

Ook de provincie kan een bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen tussen burgers en overheid. Dat zal alleen gaan als we oog hebben voor de menselijke maat. Onze opdracht is om te werken aan een overheid die transparant en toegankelijk is en die begrijpbare beslissingen neemt.

Werkvoorraad

Op 1 januari 2024 wachten nog 16 van de in 2023 ingediende bezwaarschriften op verdere afhandeling.

Logo Provincie Utrecht

Werkvoorraad

Op 1 januari 2024 wachten nog 16 van de in 2023 ingediende bezwaarschriften op verdere afhandeling.

Terugblik en korte vooruitblik

Ook in 2023 is het merendeel van de bezwaarschriften en klachten informeel afgehandeld. Het voorschrift dat na indiening van een bezwaar of klacht meteen contact wordt opgenomen met de indiener(s) daarvan heeft duidelijk resultaat.  

In het jaarverslag blikt de commissie ook altijd kort vooruit. Dit jaar merkt zij op, dat ze benieuwd is naar de ontwikkelingen rondom en de gevolgen van de Omgevingswet die met ingang van 1 januari 2024 in werking is getreden. Daarnaast streeft de commissie er naar om advies uit te brengen binnen zes weken zodat de totale afhandelingstermijn in bezwaar, waar mogelijk, niet wordt overschreden. Hierbij is het mede van belang dat het secretariaat van de adviescommissie komend jaar op orde zal zijn en voldoende bemenst is.

Samenstelling van de commissie

De commissie bestaat uit 11 externe leden en kent op 1 januari 2024
de volgende samenstelling:

Leden:
P. Weggemans (voorzitter)
M.G.T. van Leyenhorst (plv. voorzitter)
P.J.J. van Buuren (plv. voorzitter)
B.C. Knieriem
M.E.T. Vink - van Oostven
D. Pool
E.W. ten Heuw
E. Steyger
A.C. van der Gugten
B.J. Walraven
R.M. van der Graaf

Aanbevelingen

De commissie heeft in 2023 geen noodzaak gezien tot het doen van aanbevelingen.

Samenwerken voor
een weerbare overheid 

Ook de provincie kan een bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen tussen burgers en overheid. Dat zal alleen gaan als we oog hebben voor de menselijke maat. Onze opdracht is om te werken aan een overheid die transparant en toegankelijk is en die begrijpbare beslissingen neemt.

Dit hebben we gedaan

16 Workshops Integriteit

Bekijk de thema's

Logo Provincie Utrecht

Voor een weerbare overheid

jaarverslag 2023

De week werd afgesloten met de Grote Vertrouwensquiz.

Bureau integriteit werkt samen met de AWB adviescommissie voor:

AWB adviescommissie

De Rijksrecherche helpt ons om weerbaarder te worden tegen (ambtelijke) corruptie. We werken samen aan het opzetten van preventieve activiteiten binnen en buiten de provinciale organisatie.

Rijksrecherche

RIEC

Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden-Nederland richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Samen met het RIEC werken we aan het tegengaan van (invloeden van) ondermijning in de regio en binnen de eigen organisatie.

IPO staat voor Interprovinciaal Overleg. Het is een samenwerking tussen alle provincies van Nederland. We hebben een stevig netwerk ontwikkeld, waarin we ervaringen delen van alle provincies over de onderwerpen integriteit en ondermijning.

IPO

Uitwisselen van kennis en informatie.

Creëren van netwerken voor doorverwijzen, inhoudelijke consultatie en vakoverleg.

Doorverwijzing, advisering en overleg.

Ontwikkelen van een eenduidig registratiesysteem om signalen en trends op te pakken en de provincie zo nodig gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Om kennis te delen, van elkaar te leren en elkaar te versterken werken we samen met andere partijen. Zoals:

Samenwerken aan integriteit

Een workshop over omgangsvormen van de voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Een lezing over ondermijnende criminaliteit door criminoloog Edward van der Torre.

De Ondermijningsbus deed Steunpunt Huis ter Heide en het provinciehuis aan.

Een lezing van Julian Topal van Governance and Integrity.

Een workshop "kruip in de huid van een hacker” over informatieveiligheid en privacy

Een paar voorbeelden van de bijeenkomsten:

Vertrouwen is een groot goed. De provincie Utrecht wil graag betrouwbaar zijn: geloofwaardig richting burgers en medeoverheden, eerlijk en stabiel richting onze samenwerkingspartners en een prettige en veilige plek voor de provinciemedewerkers om samen te werken.

Veiligheid en vertrouwen hebben veel met elkaar te maken. Daarom organiseert de provincie Utrecht elk jaar de Dag van het Vertrouwen: een dag vol activiteiten rondom de thema's vertrouwen, integriteit en veiligheid. Samen met de commissaris van de Koning, Hans Oosters, opent de algemeen directeur deze dag.

De dag van het vertrouwen

In samenwerking met de vertrouwenspersonen.

10 Bijeenkomsten integriteit

hebben de workshop integriteit en ondermijning speciaal voor leidinggevenden gevolgd: ‘Mag ik, kan ik, zeg ik’.

31 Leidinggevende

Workshops en bijeenkomsten over georganiseerde criminaliteit.

4 Workshops Ondermijning

11 Workshops Informatieveiligheid

Voor nieuwe medewerkers.

Infographic 1

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm