Tekst en toelichting

Het jaar 2023 vertoont in grote lijnen hetzelfde beeld als de voorgaande jaren. Er zijn geen duidelijk trends waarneembaar. Wel is opnieuw sprake van een lichte daling van het aantal ingediende bezwaarschriften, klachten en administratieve beroepen.

Logo Provincie Utrecht

Klachten

De vier in 2023 ingediende klachten zijn allemaal minnelijk opgelost en uiteindelijk ingetrokken. Wel is in vervolg op een klacht uit 2022 bij de Nationale Ombudsman geklaagd over de provincie. Door het secratariaat van de commissie is navraag gedaan over de ingediende klacht. Het gaat om een klacht die eerder door de adviescommissie is afgehandeld en waarvan het nu afwachten is wat de Nationale Ombudsman daarmee doet.

Uitgebrachte adviezen en beslissingen op bezwaar

In 2023 heeft de commissie 24 hoorzittingen gehouden en heeft zij in totaal
23 adviezen uitgebracht. Ook in 2023 is weer sprake geweest van een lichte daling van het aantal ingediende bezwaarschriften, klachten en administratief beroep.

In ongeveer 1/3 deel van de gevallen leidt de indiening van een bezwaarschrift tot een beslissing op bezwaar. Dit betekent dat het overgrote deel van de bezwaarschriften wordt ingetrokken, voornamelijk als gevolg van minnelijk
overleg of mediation.

Bij de beslissingen op bezwaar is opvallend dat de provinciale bestuursorganen slechts in 2 gevallen (deels) “contrair” zijn gegaan, het laagste aantal in een reeks van jaren. Ook het aantal gegrondverklaringen is in 2023 verhoudingsgewijs laag.
Dit heeft overigens niet geleid tot een significante stijging van ingesteld beroepen tegen de beslissingen op bezwaar.

Lees meer informatie

Behandeltermijnen

Termijnoverschrijding kan veroorzaakt worden door zowel vertraging in het uitbrengen van advies door de commissie als door een te groot tijdsverloop tussen het uitbrengen van het advies en het nemen van de beslissing op bezwaar.
De behandeltermijnen voor 2023 laten een verbetering zien ten opzichte van 2022, maar het niveau van 2021 is nog niet terug. Hier blijft een uitdaging voor zowel de commissie als de bestuursorganen van de provincie. Continuïteit in de ambtelijke ondersteuning is hierbij van wezenlijk belang.

Minnelijk overleg en mediation

Sinds enkele jaren is het standaardpraktijk dat na indiening van een bezwaarschrift of klacht meteen contact wordt opgenomen met de indiener(s) van het bezwaarschrift of de klacht. In 2023 zijn 24 bezwaarschriften afgehandeld en 42 bezwaarschriften na minnelijk overleg ingetrokken. Het is van groot belang dat burgers en bedrijven die door besluiten van de provincie in hun belangen worden geraakt zich gehoord weten en de gelegenheid krijgen hun belangen voor het voetlicht te brengen. Dit biedt de provincie tevens de gelegenheid om de vaak complexe besluiten nader toe te lichten. Hierdoor wordt de legitimiteit van het provinciale beleid versterkt en wordt de juridificering van geschillen tussen burgers en de provincie ontmoedigd.

Samenwerken voor
een weerbare overheid 

Het jaar 2023 vertoont in grote lijnen hetzelfde beeld als de voorgaande jaren. Er zijn geen duidelijk trends waarneembaar. Wel is opnieuw sprake van een lichte daling van het aantal ingediende bezwaarschriften, klachten en administratieve beroepen.

Dit hebben we gedaan

16 Workshops Integriteit

Bekijk de thema's

Logo Provincie Utrecht

Voor een weerbare overheid

jaarverslag 2023

De week werd afgesloten met de Grote Vertrouwensquiz.

Bureau integriteit werkt samen met de AWB adviescommissie voor:

AWB adviescommissie

De Rijksrecherche helpt ons om weerbaarder te worden tegen (ambtelijke) corruptie. We werken samen aan het opzetten van preventieve activiteiten binnen en buiten de provinciale organisatie.

Rijksrecherche

RIEC

Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden-Nederland richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Samen met het RIEC werken we aan het tegengaan van (invloeden van) ondermijning in de regio en binnen de eigen organisatie.

IPO staat voor Interprovinciaal Overleg. Het is een samenwerking tussen alle provincies van Nederland. We hebben een stevig netwerk ontwikkeld, waarin we ervaringen delen van alle provincies over de onderwerpen integriteit en ondermijning.

IPO

Uitwisselen van kennis en informatie.

Creëren van netwerken voor doorverwijzen, inhoudelijke consultatie en vakoverleg.

Doorverwijzing, advisering en overleg.

Ontwikkelen van een eenduidig registratiesysteem om signalen en trends op te pakken en de provincie zo nodig gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Om kennis te delen, van elkaar te leren en elkaar te versterken werken we samen met andere partijen. Zoals:

Samenwerken aan integriteit

Een workshop over omgangsvormen van de voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Een lezing over ondermijnende criminaliteit door criminoloog Edward van der Torre.

De Ondermijningsbus deed Steunpunt Huis ter Heide en het provinciehuis aan.

Een lezing van Julian Topal van Governance and Integrity.

Een workshop "kruip in de huid van een hacker” over informatieveiligheid en privacy

Een paar voorbeelden van de bijeenkomsten:

Vertrouwen is een groot goed. De provincie Utrecht wil graag betrouwbaar zijn: geloofwaardig richting burgers en medeoverheden, eerlijk en stabiel richting onze samenwerkingspartners en een prettige en veilige plek voor de provinciemedewerkers om samen te werken.

Veiligheid en vertrouwen hebben veel met elkaar te maken. Daarom organiseert de provincie Utrecht elk jaar de Dag van het Vertrouwen: een dag vol activiteiten rondom de thema's vertrouwen, integriteit en veiligheid. Samen met de commissaris van de Koning, Hans Oosters, opent de algemeen directeur deze dag.

De dag van het vertrouwen

In samenwerking met de vertrouwenspersonen.

10 Bijeenkomsten integriteit

hebben de workshop integriteit en ondermijning speciaal voor leidinggevenden gevolgd: ‘Mag ik, kan ik, zeg ik’.

31 Leidinggevende

Workshops en bijeenkomsten over georganiseerde criminaliteit.

4 Workshops Ondermijning

11 Workshops Informatieveiligheid

Voor nieuwe medewerkers.

Infographic 1

Magazines van de provincie Utrecht

Hier vind je de magazines die de provincie Utrecht publiceert. Daarin kun je, in woord én beeld, zien aan welke opgaven we werken. Elke dag weer. Zo balanceren we samen tussen groen en groei.
Volledig scherm