Verslag ambtelijke bijeenkomst 27 mei 2021

Welkom & introductie

Maryann heet iedereen welkom en stelt twee nieuwe collega’s voor: Sytske du Crocq en Tomasz Jaroszek. Sytske is werkzaam als o.a. als opgavemanager voor de NHW en SvA. Tomasz Jaroszek volgt Maryann op in de rol van programmamanager. Maryann blijft voorlopig ambtelijk en bestuurlijk contactpersoon voor het Pact van Ruigenhoek in de rol van omgevingsmanager. Ze verdeelt de taken met Sytske en Tomasz. Maryann vervolgt met het Regionaal Actieprogramma. We hebben gekozen voor een zgn. light-versie van het RAP2021. Er zijn geen reacties op het RAP.

Reageren kan tot 10 juli via catharina.wouters@provicie-utrecht.nl of telefonisch: 0640473410.

Programmaplan en het PACT

Wat is de relatie tussen die twee?

Laurens, gebiedsmakelaar Midden, licht dit onderwerp toe.

Het programmaplan en het pact sluiten naadloos op elkaar aan, ze zijn beide gericht op het behouden door ontwikkelen van de waterlinie en deze breed toegankelijk en beleefbaar maken. De activiteiten die onder het pact vallen en in het RAP terecht komen, zijn veelal voor het gehele grondgebied van de waterlinie binnen de provincie Utrecht (en soms ook daarbuiten). Als voorbeeld noemt Laurens het kunstwerk inundatieveld. Dit is als initiatief gestart vanuit het pact, waarbij er een prijsvraag is uitgeschreven en voor het winnend plan is gekeken naar waar de kansen lagen voor dit project in de gehele waterlinie. Vervolgens is door de gebiedsmakelaar vanuit het programma gekeken naar waar dit project uitgevoerd kan worden en verbonden aan andere projecten. De thematrekkers zijn veel bezig vanuit het pact, de gebiedsmakelaars vanuit het programma.

Edsard heeft behoefte aan meer informatie over het project inundatieveld. Laurens neemt contact met hem hierover op.

Vera vraagt door over het verschil tussen het PACT en programmaplan en korte en lange termijn. Er staan namelijk zowel in het RAP als het programmaplan korte en lange termijn acties. Maryann voegt nog toe dat het verschil tussen het PACT en het programmaplan met name is dat het voor het pact gebiedsovertijgend moet zijn.

Maike: wanneer wordt iets uit het PACT betaald en wanneer uit het programma? Rob licht aan de hand van een sheet toe wat er de afgelopen jaren met het pact-geld uitgevoerd is. In 2020 is er geen inning gedaan bij onze partners door corona en positieve saldo. Voor dit jaar komen we te kort en daarom vragen we in 2021 de partners weer om de bijdrage. De eerste twee jaar is er een tussenevaluatie/terugblik gemaakt voor het pact. Voorstel is om deze voor de afgelopen 2 jaar ook te maken. Er zou dan een keuze gemaakt kunnen worden om nog iets meer toe te lichten wat er gedaan is in relatie tot de uitvoering van het programma.

Gerco vraagt wat de jaarlijkse bijdrage is voor de gemeente Houten. Rob geeft aan hem hierover te informeren.

Terugblik op ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten: wat spraken we af over verdere samenwerking?

Eind vorig jaar zijn er 2 ambtelijke bijeenkomsten en 1 bestuurlijke bijeenkomst gehouden. Het doel van die bijeenkomsten was gericht op het onderzoeken van belang/draagvlak voor een vervolg op het huidige pact. Gebleken is dat daar draagvlak voor is, het netwerk wordt gewaardeerd. 1 juli start Josefine van der Heijde met het schrijven van een projectplan/stappenplan voor het nieuwe PACT. Ze neem daarvoor graag contact op met partners.

Samenwerken

Vera Driessen heeft ingebracht dat ze graag aan de slag wil met projecten die spelen binnen de gemeente en hoe we daar elkaar in kunnen opzoeken. Wat gaat er goed als pact-partners en wat kan beter? Hoe geven we vorm aan gemeente-overstijgende projecten? Op een digitaal whiteboard gingen de deelnemers met deze vragen aan de slag. De uitkomsten vind je onder de blauwe knop.

Utrecht Food Freedom

Erik geeft een presentatie over Utrecht Food Freedom. Op de website Utrecht Food Freedom kun je meer over dit initiatief lezen. Hij legt uit dat hij met het manifest van Utrecht Food Freedom de beweging van duurzaam voedsel op gang brengen. Het helpt partners te verbinden. We willen meer projecten van boer naar bord en meer projecten die nodig zijn voor het creëren van draagvlak. De provincie werkt aan een subsidieaanvraag, waarbij we in dit overleg vragen naar ideeën die spelen bij onze pact-partners. In de bijeenkomst vroegen we jullie ideeën aan te vragen. De ideeën vind je terug onder de knop.

Daarna vroeg Erik jullie het manifest te bekrachtigen. De missie: “Het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie inzetten ter bevordering van een duurzame voedselcultuur in verstedelijkt gebied.” Breng de burger weer in contact met de boer, de geschiedenis van het landschap en de leefomgeving. Erik doet de oproep aan partners of ze zich kunnen vinden in deze missie en vraagt hen te gaan staan als ze dat het geval is.

Edsard geeft aan dat er mitsen en maren zijn, omdat er veel claims liggen op de ruimte. Erik ligt toe dat er niet veel ruimte nodig hoeft te zijn, maar juist ook kleine stukjes grond veel mogelijkheden kunnen bieden.

ICOMOS

ICOMOS heeft een advies gegeven dat in week 23 openbaar gemaakt is. Zodra het advies beschikbaar is zal Maryann dit delen met de pact partners en aangeven op welke wijze we hier os gezamenlijke provincies mee om zullen gaan. De vergadering van de nominatie vindt plaats op 19-31 juli.

Afsprakenkader Energie

We zijn als gezamenlijke provincies bezig om te komen tot een kader waarin we richting geven ten aanzien van een aantal vormen van energie binnen het waterliniegebied (denk aan zonnevelden en windmolens van een bepaalde afmeting). Het concept dat er lag, wordt op dit moment binnen de provincie besproken. De planning is dat het afsprakenkader voor de zomer gereed is. Over de status van dit document moet nog besloten worden.

Ode aan het landschap

Marleen bedankt namens Evelyn iedereen die meegeholpen heeft aan de socialmedia campagne als aftrap van Ode aan het Landschap. De campagne is dankzij onze partners heel succesvol.

Dank voor jullie deelname en tot de volgende keer

Maryann doet een uitnodiging om als je projecten hebt, deze vooral te delen op de Werkplaats. Heb je hulp nodig, neem dan contact op met Marleen (marleen.mesman@provincie-utrecht.nl), Catharina (catharina.wouters@provincie-utrecht.nl) of Eva (eva.bleeker@provincie-utrecht.nl).

We hebben deze bijeenkomst gevraagd naar tips en tops, om de volgende keer nog beter op jullie wensen in te kunnen spelen. We nemen jullie tips en tops in de voorbereiding van de volgende bijeenkomst mee. Heb je ideeën over de volgende ambtelijke bijeenkomst? Neem dan contact met ons op Maryann bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

Deze publicatie is een verslag van de bijeenkomst PACT VAN RUIGENHOEK 27 mei 2021 Heb je vragen over de inhoud? Neem dan contact op nhw_sva@provincie-utrecht.nl of ga in gesprek met de PACT leden op de werkplaats waterlinies.