Verslag bijeenkomst 10 december 2020

Terugblik

Programmaplan Nieuwe Hollandse Waterlinie/ Stelling van Amsterdam

In de ambtelijke bijeenkomst van 10 december geeft Maryann een toelichting op het nieuwe programmaplan 2021-2024. Er is enige vertraging ontstaan, vanwege vertrek van de kwartiermaker, maar er is intussen een nieuwe kwartiermaker en haar naam is Joke Kleijweg. Het pact krijgt ook een plek hierin. Maryann vraagt de partners om aan te geven wat belangrijk is vindt vanuit de verschillende organisaties, om mee te nemen in het nieuwe plan. De planning is om het plan in het eerste kwartaal van 2021 vast te stellen. Het huidige programma loopt door tot april 2021. De bestuurders hebben in de bestuurlijke bijeenkomst van 14 januari ook de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het programmaplan.

Programma van de ambtelijke bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over hoe we de samenwerking na 3 jaar Pact van Ruigenhoek, kunnen verzilveren en verankeren. Hoe kunnen wij jullie de komende 2 jaar faciliteren, waardoor na 5 jaar pact samenwerking, de stappen die gezet zijn en de producten/afspraken die gemaakt zijn ook bij jullie een vaste plek hebben gekregen in de organisatie of in de manier van werken? Hoe gaan jullie om met integrale vraagstukken in je eigen gebied/organisatie? Waar zitten de aanknopingspunten voor verbetering? Wat heb je dan nodig van je eigen bestuurder? En wat heb je langjarig nodig van de provincie Utrecht? In onderstaande weergave een samenvatting van jullie antwoorden op deze vragen.

Tijd die jullie aan het PACT besteden

In je beschikbare tijd besteed je de meeste aandacht aan vragen van ...

Boodschappenlijstje voor de bestuurders

“Maak het verschil!”
 • Start charmeoffensief met je RO collega
 • Hoe gaan de bestuurders de colleges en raden aanhaken?
 • Wat hebben jullie nodig om de Waterlinies boven aan de lijst te krijgen?
 • Wethouders Erfgoed: neem ro-collega mee.
 • Pak het initiatief en ga vanuit pact naar de ro opgaven toe.
 • Waar zien jullie de kansen?
 • Bewustwoording bestuurders toetsen aan bescherming NHW wat weten ze?
 • Zitten we/ze op één lijn als we het over bescherming hebben?
 • Halverwege 2021 zijn we aan de wereld verantwoording verschuldigd.
 • Maak het verschil!
 • Zet een grotere bek op: we zijn unesco!@
 • Ruimtelijke kwaliteit koppelen aan stedenbouw
 • Waterlinie moet meegenomen worden in andere ontwikkeling (niet andersom)
 • Besef dat de Waterlinie veel meer te bieden heeft dan alleen erfgoed: recreatie groen klimaat identiteit groene long
 • Weten we waar we naar toe werken
 • werelderfgoed is meer
 • Werelderfgoed als opgave
 • Zie Unesco als enorme kans en niet als belemmering, wees trots
 • Laat je leiden door kansen, niet door bedreigingen en politieke reuring. Toon dapperheid!
 • Als je aan tafel zit bij een regionale ontwikkeling: wat is je boodschap en inzet?
 • In welke regionale ontwikkelingen moeten de waterlinies aan tafel zitten?
 • Bewoners en gebruikers weten het wel
 • Wat is nodig om serieus genomen te worden? Van zacht naar hard eitje
 • Durf te kiezen
 • Bestuurders moeten Waterlinie meer als ruimtelijke kans zien voor oplossingen in klimaatveranderingen, groen blauwe dooradering. Vraagt om offensiefe strategie
 • Pact als tegenkracht
 • Aan tafel zitten is niet voldoende, we zaten ook aan de MIRT tafel: resultaat?
 • Offensieve strategie

Deze publicatie is een verslag van de bijeenkomst PACT VAN RUIGENHOEK 10 december 2020

Heb je vragen over de inhoud? Neem dan contact op nhw_sva@provincie-utrecht.nl of ga in gesprek met de PACT leden op de werkplaats waterlinies.