Voorbeeld uit de keuken van het UtrechtLab


11.
RINGPARK SYMPOSIUM

In de provincie Utrecht groeit de bevolking en de economie snel. Dit zorgt voor grote uitdagingen rond de invulling van de beperkte ruimte die er in de provincie Utrecht is. Hoe zorg je voor ruimte voor recreatie en mobiliteit? En hoe ga je om met klimaatbestendige bouwopgaven en energietransitie? Het antwoord hierop is ontwikkelen van een samenhangende groen- en landschapsstructuur:
het Ringpark Utrecht.

Het Ringpark is een inspirerend concept dat ontstaan is naar aanleiding van het advies van de onafhankelijk adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, Paul Roncken. Gedeputeerde staten heeft het Ringpark Utrecht omarmt. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw heeft het UtrechtLab gevraagd het onderwerp een podium te bieden.

Als antwoord daarop heeft het UtrechtLab in samenwerking, en op verzoek van, de Vereniging Deltametropool, U10 en Staatsbosbeheer een symposium over het Ringpark georganiseerd.

Het doel van het symposium was kennisdeling, gelijkgestemden ontmoeten en zes (IJsbreker) projecten leren kennen. Op het programma stonden presentaties van diverse sprekers. Het symposium werd geopend door gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw. Het concept Ringpark Utrecht werd toegelicht door de bedenker ervan, Paul Roncken. Daarnaast waren er bijdragen van Harry Boeschoten (Staatsbosbeheer) over de Groene Metropool, Herman Geerdes, (bestuursvoorzitter van de U10) over het Ringpark en de U10, Paulus Jansen, (wethouder gemeente Utrecht) over blauw groene corridor. Ook verschillende ontwerpbureaus hebben een presentatie gegeven over de manier waarop aan het Ringpark invulling gegeven kan worden zoals, Jorrit Noordhuizen (NOHNIK), Joram van Otterloo (IMOSS) en Mart Reiling (Track landscapes),

En heel speciaal, er werd een gedicht over het Ringpark, geschreven en voorgedragen door Ruben van Gogh.


Bijdrage UtrechtLab

Door een symposium te organiseren, is het concept Ringpark breed gedeeld. Vervolgens is verkend op welke manier het concept verder uitgewerkt kan worden. Hier is het UtrechtLab ook betrokken bij geweest. Uiteindelijk is besloten het kwartiermakerschap voor een programma Ringpark uit te werken en is Ringpark één van de concernopgaven van de provincie Utrecht geworden.


Benieuwd of meer weten?

Lees een terugkoppeling van het symposium via de link hieronder.