Voorbeeld uit de keuken van het UtrechtLab


14.
BEWONERSPARTICIPATIE
EN -INITIATIEVEN

Het aantal bewonersinitiatieven in de provincie Utrecht groeit als kool. Wat hebben die initiatieven nodig?

De leerlijn burgerinitiatieven is opgezet met als doel mensen die zich in de organisatie bezig houden met burgerinitiatieven en participatie bijeen te brengen in een lerend netwerk. Op die manier kunnen we ons gezamenlijk verder ontwikkelen op dit gebied. In verschillende sessies zijn diverse casussen behandeld die meer inzicht hebben gegeven in de manier waarop met burgerinitiatieven en participatie kan worden omgegaan op provinciaal niveau.


Op 12 april 2018 is Eveline van Leeuwen, werkzaam aan de universiteit van Wageningen langs geweest om haar onderzoek te presenteren. Zij heeft onderzoek gedaan naar factoren die nodig zijn voor inwoners om actief te worden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De bevindingen van haar onderzoek heeft zij gepresenteerd om haar kennis met ons te delen.


Eveline heeft een aantal lessen en inzichten gepresenteerd over waarom mensen wel of niet aan overheidsparticipatie meedoen. Mensen vinden het leuk om te participeren wanneer:

 • Zij nieuwe mensen kunnen ontmoeten;
 • Zij samen iets kunnen doen;
 • Zij iets kunnen betekenen voor het dorp;
 • Zij iets kunnen doen met iemand waarmee ze chemie hebben;
 • Zij persoonlijk gevraagd worden om deel te nemen.


Mensen participeren niet omdat:

 • Ze geen tijd hebben;
 • Ze geen goede gezondheid hebben;
 • Ze geen behoefte hebben te participeren;
 • Het soort activiteit/doel/rol mensen niet aanspreekt.


Het benaderen van jongeren en nieuwe inwoners werkt goed. Jongeren zetten zich het minste in, maar besteden wel de meeste tijd aan participeren. Een financiële vergoeding helpt niet. Ook het hebben van een contactpersoon bij de gemeente heeft geen invloed op het aantal uren dat mensen participeren. Het meest opvallend is dat het succesvol is om mensen persoonlijk aan te spreken. Daarbij is het potentieel van jongeren en het ontbreken van de behoefte aan een contactpersoon iets wat verbaast. Manieren om jongeren te benaderen en betrekken zijn:

 • het vragen van personen uit het eigen netwerk,
 • het vragen van jongeren, vanuit een specifiek gebied en opgave een uitvraag doen,
 • inzet van sociale media, zoals de app Swipocratie.


Het is niet uitgesloten dat er een vervolg komt op het onderzoek, dat meer gericht is op het regionale schaalniveau.


Marickenland
Op 5 juli 2018 is er meegedacht over de participatie in Marickenland, Aan de hand van deze casus zijn ervaringen gedeeld en is advies gegeven over een participatiebijeenkomst die later plaats heeft gevonden. De vraag die centraal stond was: Hoeveel participatie kun en wil je waarom geven?


De vraag

De vraag die centraal stond was: Hoeveel participatie kun en wil je waarom geven? Omwonenden zijn gevraagd naar hun ideeen, wensen en klachten ten aanzien van de plannen. Daarvoor is een bijeenkomst georganiseerd. Hoe zorg je ervoor dat er meer mensen komen dan de gebruikelijke groep? Hoe maak je een keuze uit alle standpunten en hoe kom je tot één gedragen plan?