Voorbeeld uit de keuken van het UtrechtLab


12.
OMGEVINGSWET
Ondersteunen integraal werken

Het UtrechtLab heeft op verschillende manieren en momenten de implementatie van de Omgevingswet ondersteund.

Een van de vragen aan het UtrechtLab vanuit de Omgevingswet was om samen te bekijken wat er aan opleidingen voor medewerkers nodig is om integraal werken te ondersteunen. Hierover is een brainstorm georganiseerd en in het UtrechtLab gehouden.

De brainstorm had een verrassende uitkomst. Er is vooral stilgestaan bij de redenen waarom medewerkers het lastig vinden, of lastig wordt gemaakt om integraal te werken. Dat is niet in de eerste plaats een kwestie van kennis en vaardigheden, maar van houding en gedrag bij de betrokken medewerkers. En nog veel meer bij houding en gedrag van de directe omgeving. Op basis van die analyse zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Deze zijn aan de algemeen directeur en de procesbegeleider van de doorontwikkeling van de organisatie aangeboden. De keuzes in de doorontwikkeling van de organisatie dragen hopelijk bij tot een beter ondersteunende omgeving voor integraal werken. Pas dan hebben opleidingen en workshops over integraal werken een maximaal effect.Belemmerende en bevorderende factoren

Ter illustratie hier de uitkomsten van de analyse van belemmerende en bevorderende factoren voor integraal werken.


Experiment Insteekhavens

Het UtrechtLab is gevraagd om te ondersteunen bij het vraagstuk van de insteekhavens. Het blijkt dat het Waterschap en de provincie Utrecht een conflicterend beleid hebben met betrekking tot de richting van insteekhavens (steiger voor een boot). De provincie schrijft voor dat insteekhavens in bepaalde gebieden haaks moeten staan op de oever en het Waterschap schrijft voor parallel aan de oever. Gevolg: het is in bepaalde gebieden onmogelijk voor burgers een vergunning voor een insteekhaven te krijgen. Dat is natuurlijk ongewenst en in het kader van de Omgevingswet niet houdbaar.Er zijn daarom in het UtrechtLab twee informele gesprekken met de betrokken ambtenaren (provincie, waterschap en gemeente) gehouden. Hoewel sommige deelnemers aanvankelijk de nodige scepsis hadden over een oplossing, bleek die na krap twee uur al voor handen. Een mooi voorbeeld van hoe informeel en open overleg kan bijdragen aan oplossingen.


De voorgenomen oplossing wordt nu op papier gezet, nog eenmaal besproken met de betrokken medewerkers en voorbereid voor de formele besluitvorming.