05


Het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving in de nieuwe coalitieperiode

IFL 2020 - 2023: EEN VOORUITBLIK

In de afgelopen vier jaar heeft de provincie Utrecht voor het eerst gewerkt met een innovatieondersteunend programma. Dit Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving was erop gericht om sneller en beter te kunnen reageren op maatschappelijke veranderingen. Nieuwe instrumenten, nieuwe werkwijzen en nieuwe partnerschappen zijn opgezocht, onderzocht en uitgeprobeerd. De een met meer en blijvender effect dan de ander, zoals te verwachten is in een innovatieprogramma.

VOORBEREIDEN OP DE OMGEVINGSWET

Een belangrijk nevendoel van het IFL was om de provincie voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Het IFL begon in 2016, vooruitlopend op het programma Omgevingswet, met het experimenteren met nieuwe werkwijzen in de geest van de Omgevingswet. In de afgelopen twee jaar is de provincie op steeds bredere schaal gaan werken aan de invoering van de Omgevingswet. Hiervan is een olievlekwerking uitgegaan: steeds meer projecten en programma’s nemen hun eigen werkprocessen, instrumenten en vaardigheden onder de loep. Maar we zijn er nog lang niet.

OPLOSSINGEN VOOR REGIONALE VRAAGSTUKKEN

De maatschappelijke veranderingen zijn nu beter zichtbaar en deels ook urgenter dan ze vier jaar geleden waren. Het lijkt wel overal te wringen: in de landbouw, in de bouw, in de energiesector, in de financiële sector, in de scholen en in de zorg. De maatschappij staat daarmee voor belangrijke keuzes, juist ook in het fysieke domein. En dan wordt ook verwachtingsvol naar de overheid gekeken.

Hoe kunnen wij als provincie de in de maatschappij aanwezige energie bundelen om zo samen een bijdrage te leveren aan de aanpak van grote opgaven? Een goed innovatieondersteunend programma, feitelijk de afdeling ‘research en development’ van de provincie, is meer dan ooit nodig om tot bevredigende oplossingen voor regionale vraagstukken in het fysieke domein te komen.

GROTE TRANSITIES IN DE MAATSCHAPPIJ

De komende periode zal het IFL zich meer gaan richten op de grote transities in de maatschappij. Het wordt een zoektocht naar betere relaties tussen overheid en omgeving, een nieuwe ‘taal’, bindende verbeeldingsvormen, toegepaster instrumenten, creatieve partnerschappen.


Provinciale Staten krijgen het nieuwe werkprogramma van het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2020-2023, met een aanzet voor focus op thema’s en casussen, in voorjaar 2020 ter besluitvorming voorgelegd.