LOKET VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEDRIJFSBEBOUWING

Het oprichten van een loket voor vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB-loket) had een tweeledig doel. Enerzijds het realiseren van een kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied, door het opruimen van leegstaande agrarische bedrijfsbebouwing. Anderzijds het koppelen van vraag en aanbod (uitwisselen van sloopmeters). En aan de vraagzijde vervolgens het concentreren van nieuwe functies op de juiste plekken, gebruikmakend van initiatieven en creatieve oplossingen.

DE INNOVATIEVE AANPAK

Het kostte tijd om tot een effectief en breed gedragen samenwerkingsverband te komen, voordat het loket van start kon gaan. Gebiedscoöperatie O-gen heeft het loket niet volledig kunnen oprichten zoals zij bij start had gepland, en om die reden zijn de beoogde doelen van het experiment niet voldoende gehaald. De ureninzet is met name besteed aan proces en te weinig aan uitvoering.

Daarmee is niet gezegd dat het experiment niet geslaagd is. De casus heeft de betrokken overheden aanzienlijk meer inzicht gegeven in de aard en vooral ook in de complexiteit van de problematiek. Bij een eventueel toekomstig VAB-loket worden de ervaringen vanuit deze casus meegenomen.


Een toekomstig, bij voorkeur provinciebreed, VAB-loket moet integraler van aanpak zijn. Niet alleen qua doelbereik vanuit verschillende beleidsterreinen, maar ook waar het de instrumenten betreft die de provincie ontwikkelt. Denk bijvoorbeeld aan de erfbegeleiders/agrarische coaches. Bovendien heeft het experiment duidelijk gemaakt dat actieve deelname van de betrokken gemeenten én onderlinge samenwerking verzekerd moet zijn.

IMPULS AAN DE OPGAVE

Mede dankzij de casus is vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing intensiever op de politieke agenda gezet. VAB’s zijn opgenomen in het coalitieakkoord, in de Landbouwvisie en de Samenwerkingsagenda Landbouw. Binnen dit kader wordt er vanuit verschillende beleidsterreinen nu intensief samengewerkt aan onder andere, op termijn, de doorontwikkeling van het VAB-loket.


Concreet lopen op dit moment de voorbereidingen voor de ontwikkeling van VAB-wijzers (doelgroep agrariërs en doelgroep gemeenten). Ook worden data die inzicht geven in kansen voor VAB’s (herbestemming) én in risico’s voor het ontstaan van VAB’s op kaart weergegeven. Deze instrumenten faciliteren tevens een eventueel toekomstig VAB-loket.


Bij de verdere uitwerking van strategie en instrumenten voor de VAB-aanpak geven we invulling aan de motie 'Vrijkomende Agrarische Bebouwing' van de SGP. Nadere informatie over de stand van zaken van de VAB-aanpak volgt bij de eerste rapportage in het kader van de Samenwerkingsagenda Landbouw.

Het VAB-loket in beeld

Wat is er nodig voor een succesvol VAB-loket?