KNOOPPUNT NS-STATION BUNNIK

Uitgangspunt in deze casus is het onderzoek uit 2016 waaruit blijkt dat NS-station Bunnik de potentie heeft om uit te groeien tot een multimodaal knooppunt en daarmee een mogelijk antwoord op een regionaal vervoersvraagstuk in zich heeft. Dit is vooral bezien in het licht van de overbelasting van station Utrecht CS door de toestroom naar het Utrecht Science Park (USP). Ruim 4.000 reizigers met eindbestemming USP reizen iedere dag via Bunnik naar Utrecht CS, en dan pas naar het USP. Als het knooppunt Bunnik efficiënter functioneert en de directe ontsluiting van USP via station Bunnik voor reizigers beter en aantrekkelijker wordt via openbaar vervoer en fiets, dan ontlast dat de verbinding Utrecht CS – USP.

Bij knooppuntontwikkeling zijn veel verschillende partijen betrokken, waarbij er niet automatisch één regisseur is. De betrokken partijen zijn bovendien op verschillende schaalniveaus actief. De casus bestond uit een verkenning naar een breed scala van mogelijke ontwikkelingen en aanpakken voor het knooppunt, verzameld in een door partijen gedeelde ontwikkelagenda.

Een integrale benadering voor knooppuntontwikkeling stond daarbij centraal. De provincie Utrecht nam hierbij de rol van procesbegeleider, initiatiefnemer en organisator op zich. Voor de casus was een half jaar de tijd uitgetrokken en deze liep tot medio 2017.

DE INNOVATIEVE AANPAK

In 2017 is gestart met een open alliantie-aanpak. In alliantiegesprekken met alle relevante partijen is gesproken over de urgente kwesties, belemmeringen en vooral ook kansrijke oplossingen voor de verbetering van Bunnik als knooppunt. Het traject leverde een aantal pijlers op die door meerdere partijen werden gedeeld. Deze partijen zijn vervolgens met diverse acties aan de gang gegaan. Zij werkten met de directe omgeving aan de verbetering van het stationsgebied. Het versterken van de identiteit van het knooppunt, smart mobility- en P+R-oplossingen, wayfinding, het station als prettige verblijfsplek en het verbeteren van fiets- en wandelverbindingen zijn hier voorbeelden van.
De provincie Utrecht heeft zich na het afronden van de verkenning teruggetrokken als procesbegeleider en organisator. De alliantie gaat door en staat nu op eigen benen.

Alliantiepartners over de impuls aan de
maatschappelijke opgave:

"De provincie wilde aan de slag met het creëren van allianties. De gemeente had een geschikte casus die erg goed aansluit op deze wens: de ontwikkeling van het stationsgebied. Bunnik kan voor de regio qua knooppunt van zeer strategische waarde zijn. Door het alliantieproces aan te zwengelen heeft de provincie Utrecht in de beginfase een grote impuls gegeven aan de ontwikkeling van het stationsgebied Bunnik als multimodaal knooppunt.


De werkwijze in deze casus was een goed voorbeeld van opgavegericht werken. Het begon met de uitdaging: Wat willen we oplossen? Daarna zijn er in de alliantiegesprekken gezamenlijk kaders en ambities ontwikkeld. Een deel van de ambities is inmiddels gerealiseerd. Andere ambities nog niet. Die zijn afhankelijk van processen die elders lopen vanwege het grotere vraagstuk over de bereikbaarheid van de hele regio Midden-Nederland.


Wat opvalt is dat de samenwerkingspartners een ander beeld hebben van de gemaakte afspraken over de samenwerking ná de pilot. De samenwerkingspartners missen bijvoorbeeld een goede afsluiting en overdracht. Vragen als 'Wat verwacht je van elkaar na afloop?' en 'Hoe gaat het proces verder zonder de provincie?' hadden naar de mening van alle samenwerkingspartners beter besproken moeten worden."

IMPULS AAN DE OPGAVE

NS-station Bunnik is door de casus en alliantievorming op de kaart gezet als potentieel multimodaal knooppunt. Ontwikkelmogelijkheden zijn op vele fronten uitvoerig verkend vanuit verschillende invalshoeken. De uit de alliantie voortgekomen ontwikkelagenda is breed gedragen door de betrokken partijen. Mogelijke acties ter verbetering van het stationsgebied worden uitgevoerd. De gemeente Bunnik heeft knooppuntontwikkeling opgenomen als een van de vijf speerpunten in de Uitvoeringsstrategie Bunnik (november 2017). Daarin schrijft de gemeente: “De provincie en de gemeente Bunnik hebben een pilot uitgevoerd naar de potentie van station Bunnik voor knooppuntontwikkeling. De eerste resultaten zijn zeer kansrijk. Zij zullen leiden naar keuzes in het na te streven schaal- en ambitieniveau, in vervolgstappen en vooral in het beginnen met no regret maatregelen.” De impact van het experiment kan in de loop van de tijd geleidelijk verschuiven van lokaal naar regionaal.

Resultaten van de alliantievorming in Bunnik

Alliantiepartners over de toekomst van het stationsgebied

Samenwerken aan knooppuntontwikkeling

Knallende branding concepten
voor knooppunt Bunnik

image

Tien handreikingen voor alliantiekunde

image