DIGITAAL KLIMAATPORTAAL

Beschikbare en gebundelde kennis over klimaatverandering en klimaatadaptatie in de regio was bij aanvang van het Innovatieprogramma nog niet online te vinden. Daarom heeft de provincie een digitaal klimaatportaal opgezet om in deze kennisbehoefte te voorzien. Het klimaatportaal heeft als doel om op het schaalniveau van de provincie inzicht te geven in kwetsbaarheden en kansen voor klimaatadaptatie. En om er gezamenlijk voor te kunnen zorgen dat onze provincie in 2050 bestand is tegen extreme weersomstandigheden.

Het portaal voedt de regionale dialoog en verbindt klimaatadaptatie met andere opgaven, zoals infrastructuur, waterbeschikbaarheid, bodemdaling, natuur en landbouw. Als eerste stap naar het klimaatportaal zijn in 2018 met gemeenten, waterschappen en de veiligheidsregio klimaatstresstesten uitgevoerd op droogte, wateroverlast, hitte en overstromingen. De resultaten hiervan zijn besproken en verder uitgewerkt tijdens twee werksessies met de partners.

De stresstesten zijn een belangrijke stap in de samenwerking die nodig is om de regio Utrecht klimaatbestendig te maken. En om de bewustwording van klimaatverandering te vergroten. Bovendien leverden deze sessies input op voor het digitaal klimaatportaal. Nog voor de officiële lancering van het digitaal klimaatportaal in oktober 2019, was er al veel vraag naar de informatie. Het portaal is daarom al sinds maart 2019 toegankelijk. Het actueel houden van het portaal is essentieel en inmiddels geborgd in de organisatie.

DE INNOVATIEVE AANPAK

Door het online beschikbaar stellen van gebundelde kennis en zo inzicht te geven in kansen en knelpunten van klimaatverandering, is voorzien in een grote informatiebehoefte bij publieke en private partijen. Het helpt deze partijen om van beleid naar uitvoering te komen en informatie te integreren in concrete projecten.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden over de impuls aan de maatschappelijke opgave:

"De provincie Utrecht heeft met het digitaal klimaatportaal een goede impuls gegeven aan de opgave klimaatadaptatie. Het klimaatportaal, goed toegankelijke klimaatbeelden inclusief toelichting, was hard nodig. Het resultaat wordt door alle partners (gemeenten, waterschap) gewaardeerd.


Klimaatadaptatie heeft niet alleen maar te maken met water. Het heeft ook effect op andere onderwerpen zoals woningbouw, economie, mobiliteit, en de landbouw- en energietransitie. Partners kijken naar de provincie om hier een regierol in te pakken, want op dat niveau wordt de functietoekenning voor de lange termijn bepaald. De provincie is daarmee bij uitstek de partij om via onder meer de provinciale Omgevingsvisie en – verordening te sturen op samenwerking en proces."

IMPULS AAN DE OPGAVE

Met het opzetten van het digitaal klimaatportaal voorziet de provincie Utrecht in een kennisbehoefte en geeft het voeding aan de regionale dialoog over het klimaatbestendig inrichten van de regio.

Kennis delen over klimaatadaptatie

Digitaal klimaatportaal

image

Regionale dialoog klimaatadaptatie