HANDREIKING
ADAPTATIE IN DE ORGANISATIE

Voortvloeiend uit het digitaal klimaatportaal kwam de wens om een handreiking, waarin de rol en de capaciteiten van provincies ten aanzien van klimaatadaptatie centraal staat.


Er is onderzoek gedaan naar: Welke handvatten zijn er voor het mainstreamen en inbedden van klimaatadaptatie in beleid? Hoe zorgen we voor inbedding van klimaatadaptatie in alle beleidsdossiers van de provincie Utrecht? Op welke manier leggen we klimaatadaptatie vast in de uitvoeringsprogramma's en beleidskaders? Wat is de rol van de provincie voor klimaatadaptatie? En welke capaciteiten spelen hierbij een rol?

Het onderzoek resulteerde in het rapport 'Adaptatie in de organisatie: de provincie Utrecht klimaatbestendig!' In deze handreiking staan aanbevelingen voor de rol en capaciteiten van provincies ten aanzien van klimaatadaptatie.

DE INNOVATIEVE AANPAK

Allereerst zijn de huidige en gewenste situatie geïnventariseerd. Daarna zijn de ambities van de provincie Utrecht en haar medewerkers voor de gewenste situatie in kaart gebracht. Met aandacht voor wat daarvoor nodig is en met aandacht voor waar de provincie in mindere mate of niet op in wil zetten. Ook is onderzocht hoe samenwerkingspartners de rol van de provincie zien.


Zowel de provinciale rol als de capaciteitsvraag kwamen samen in een nieuw model voor een uitgebreide organisatiescan, rond het nieuwe onderwerp klimaatadaptatie. Deze combinatie is niet eerder toegepast. De provincie Utrecht is daarmee de eerste provincie die op deze manier haar rol in het onderwerp klimaatadaptatie met bijbehorende middelen heeft verkend. De betrokken onderzoekers hebben binnen hun bureau (Sweco) zelfs een award ontvangen voor deze aanpak.

IMPULS AAN DE OPGAVE

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek wordt een advies aan het provinciale bestuur opgesteld over hoe verder te gaan met het onderwerp klimaatadaptatie. Wat leeft er onder medewerkers van verschillende afdelingen? Wat is hun ambitie?


Daarnaast geeft het inzicht in wat de samenwerkingspartijen van de provincie verwachten. Juist in het integrale onderwerp klimaatadaptatie is het cruciaal dat de in te zetten capaciteit (en rol) op nieuw beleid en andere maatregelen gedeeld worden in de organisatie. Alleen dan is het mogelijk om ons denken en handelen zo aan te passen dat de provincie Utrecht in 2050 klimaatadaptief is ingericht.