In de casussen waar het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving (IFL) een tijdelijke impuls aan heeft gegeven, is geëxperimenteerd met nieuwe instrumenten, werkwijzen en partnerschappen. De provincie deed ervaring op met wat deze nieuwe vormen vragen van de organisatie. Uit evaluaties, gesprekken, interviews en reflectiesessies kwamen waardevolle aanbevelingen uit de casussen naar voren. Deze zijn van betekenis voor zowel de ambtelijke organisatie (het primaire proces maar zeker ook de bedrijfsvoering) als voor het bestuur van onze provincie.


Vooral in 2019 zijn de geleerde lessen gedeeld met externe samenwerkingspartners en met andere programma’s binnen de provincie. We werken met name nauw samen met het programma Implementatie Omgevingswet, juist met het oog op gebiedsgeïntegreerd werken en samenwerking met gemeenten. Daarnaast zijn ervaringen gedeeld met het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma en ook met projectleiders van gebiedsprojecten buiten de IFL-casussen. We leggen onderstaande aanbevelingen in januari 2020 bovendien voor aan het provinciale management en betrekken hen bij de start van nieuwe (gebieds)projecten.

De belangrijkste aanbevelingen zijn gerubriceerd aan de hand van vijf hoofdpunten.