Gedeputeerde Huib van Essen tekent het manifest.

De tekst van het manifest is hier integraal overgenomen.

Op 13 juli heeft gedeputeerde Huib van Essen als eerste het Manifest van het Informatie en Consultatie Orgaan (ICO) Aardwarmte gelezen. Hieronder vindt u de tekst van het manifest.

Informatie en Consultatie Orgaan (ICO) Aardwarmte

Waarom een platform voor Aardwarmte?

Aardwarmte vormt een belangrijk onderdeel van de energietransitie, en ook in de regio Utrecht neemt de aandacht hiervoor toe. In de provincie lopen nu al verschillende onderzoeken naar de mogelijkheden van winning, inclusief de mogelijkheid van boringen op een aantal locaties.

De provincie Utrecht hecht er belang aan dat de mogelijke toepassing van aardwarmte het vertrouwen heeft van de burger en andere belanghebbenden. Een belangrijke factor hierin is de zorgvuldigheid waarmee de winning van aardwarmte plaatsvindt en het proces om hiertoe te komen. Daarom heeft de provincie het initiatief genomen voor een onafhankelijk platform dat bijdraagt aan een brede en evenwichtige discussie.

Aardwarmte is belangrijk voor de provincie Utrecht omdat het als duurzame energiebron prominent voorkomt in het provinciaal beleid en de nationale klimaatagenda. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Veel burgers willen dan ook precies weten wat de voor- en eventuele nadelen zijn die samenhangen met de winning van aardwarmte. Om op dat punt het maatschappelijke debat tijdig in goede banen te leiden is juiste, onafhankelijke informatie essentieel, evenals de tijdige mogelijkheid om vragen te stellen en eventueel onafhankelijk advies te krijgen over zaken die zich in de praktijk (kunnen) voordoen en hoe daar mee om te gaan.


Informatie en participatie

Om in de behoefte naar informatie en advies te voorzien is nu, na een fase van verkenning waarin gesprekken gevoerd zijn met alle belanghebbenden, het Informatie en Consultatie Orgaan (ICO) Aardwarmte tot stand gekomen. Het ICO Aardwarmte heeft twee kerntaken: het functioneert als volstrekt onafhankelijk informatiecentrum, en heeft tevens de functie om gevraagd en ongevraagd aan alle betrokkenen advies te geven. Het ICO Aardwarmte kent verbinding naar alle betrokken partijen in het veld om waar nodig optimaal kennis te kunnen leveren. Daarnaast geeft het ICO advies over zaken die zich in de praktijk (kunnen) voordoen, in het bijzonder ook aan burgers en maatschappelijke partijen in de provincie Utrecht die niet vanzelfsprekend aan tafel zitten tijdens de besluitvorming. Op die manier kunnen zij tijdig participeren in het proces van de mogelijke introductie van aardwarmte.


Lees verder onder de afbeelding.

Voorzitter van het ICO Bert van der Zwaan tekent het manifest.

Wat is het ICO?

  • Het ICO signaleert, verbindt en bakent de rollen af van alle spelers die betrokken zijn bij aardwarmte in de provincie Utrecht;
  • Het ICO creëert een vertrouwde omgeving voor maatschappelijke partijen die niet vanzelfsprekend bij het onderzoek naar aardwarmte worden betrokken;
  • Het ICO zorgt voor objectieve informatie zodat deze maatschappelijke partijen vroegtijdig en volwaardig hun belangen kunnen inbrengen;
  • Het ICO zorgt voor antwoorden op kennisvragen van burgers, maatschappelijke organisaties en overheden;
  • Het ICO geeft gevraagd en ongevraagd advies aan alle betrokkenen bij aardwarmte en maakt daarbij gebruik van de expertise van de leden, en biedt toegang tot de kennis van relevante kennisinstituten;
  • Het ICO kent zeven leden, en een onafhankelijke voorzitter en secretaris;
  • Voor de overheden en commerciële partijen die direct betrokken zijn bij de exploratie en winning van aardwarmte is een aantal posities als toehoorder gecreëerd. Zij nemen deel aan vergaderingen, zodat de nodige informatie effectief kan worden aangeleverd, maar hebben geen invloed op de kennis en adviezen die het ICO levert.


Waarom dit manifest?

Onderstaande partijen ondersteunen het ICO Aardwarmte omdat zij hechten aan een adequate informatievoorziening en zorgvuldige besluitvorming met betrekking tot de winning van aardwarmte in de provincie Utrecht, waarbij alle partijen op evenwichtige wijze betrokken zijn. Zij maken dit duidelijk door ondertekening van dit manifest.


Wat zeggen partijen toe?

  • Dat zij in voorkomende gevallen zonder terughoudendheid zullen samenwerken met het ICO;
  • Dat zij transparant zullen zijn in het beantwoorden van de kennisvragen die het ICO aan hen stelt ten behoeve van de discussie met burgers en maatschappelijke stakeholders;
  • Dat zij waar mogelijk de informatie aanleveren die het ICO nodig heeft om te komen tot goede, volledige en evenwichtige adviezen.

Op deze wijze willen alle ondertekenaars van dit manifest bijdragen aan het goed functioneren van het ICO Aardwarmte.


Wie tekenen dit manifest/betuigen adhesie?

Provincie Utrecht, alle gemeenten in de provincie die (potentieel) betrokken zijn bij aardwarmte, bedrijven actief in geothermie, Stichting Platform Geothermie, Staatstoezicht op de Mijnen, EBN, milieubewegingen en watersector, maatschappelijk betrokken organisaties.


Deel